همنشین بد

بسمه تعالی

گل گندیده بدبوی روزی

رسیدازدست بدخویی به دستم

بدوگفتم :عجب گندیده بویی

که ازبوی بدت یک دم نرستم

بگفتا:من گل گلذاربودم

زمانی درلجنزاری نشستم

مرااین بودزالودگی هاست

وگرنه من گلی بودم که هستم

/ 0 نظر / 14 بازدید