بسمه تعالی

شعرزیررااحتمالاپس ازدرگذشت جانسوزهمسرشان درسوگ ایشان سروده اند.روحشان شاد.

رحمة الله علیهما